אשרי עודד
 
 
 
 
 
 
 
 

שינוע חומרים מסוכנים בדרכים
תקציר מאמרים והרצאות 
 
שינוע חומרים מסוכנים תקציר הרצאה

הרצאה בקורס רכב כבד - הובלת חומרים מסוכנים 
 
  המרצה :עודד אשרי  טל:  0505279214
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים


הנושא: מבוא, החומרים המסוכנים.(סווג והיתרים), הנחיות כלליות לנהגים, ביגוד מגן וציוד בטיחות,בטיחות בכיבוי אש,חלוקת החומרים המסוכנים לקבוצות.

ניתוח והמלצות - המוסד לבטיחות וגהות בשיתוף משרד התחבורה\אגף התעבורה, המח' למטענים ושינוע חומרים מסוכנים.

מבוא

בנמלי הארץ ובכבישים מובלים מדי יום עשרות אלפי טונות של חומרים מסוכנים,המובלים בצורות צבירה שונות לדוגמא:נוזלים , גזים, מוצקים.  לא מתרחשות תקלות לעיתים קרובות - אולם יש לזכור כי מספיק תקלה אחת ואז הנזק  שיגרם לסביבה השפעתו תהייה קטלנית.
הגידול המתמיד בשימוש בחומרים האלה בעולם ובארץ יחד עם הסיכון הרב העלול לנבוע מהם הביא לאחידות הטיפול בין המדינות המתועשות והמפותחות בעולם לטפל בנושא במשותף - טיפול אחיד.
החליטו על חקיקה פנימית כדלקמן:
א. סיווג החומרים המסוכנים לקבוצות ,בהתאם לאופי החומר והסיכון ומתן מס' זהות  בינלאומי לכל חומר מסוכן (להלןמס' או"ם)
ב. קיום הוראות בדבר אריזת החומרים והטיפול בהם במקרה של תקלות.
ג. אחידות בסימון בינלאומי ואחידות במסמכים.
התקנות להובלה יבשתית של חומרים מסוכנים הותאמו לתקן הנהוג בשוק האירופאי,  קיימת תיאום בין ההובלה בים ביבשה ובאוויר.


החומרים המסוכנים מתחלקים ל- 9 קבוצות:

א. חומרים מתפוצצים -  חומרים אשר מסיבות שונות עלולים להתפוצץ ולגרום נזק לסביבה, כמו חומרי נפץ, תחמושת וכו'.
ב. גזים - גזים דחוסים או נזילים תחת לחץ או קירור, כולל גזים מתלקחים או גזים רעילים.
ג. חומרים מתלקחים נוזלים - כגון: דלקים למיניהם.
ד. חומר מתלקח מוצק - חומרים הנתונים להתלקחות מהירה בתנאי הובלה בכבישים, או הנתונים להתלקחות עצמית, או חומרים אשר במגע עם מים, גורמים ליצירת גזים מתלקחים.
ה. חומרים מחמצנים או פרוקסידים אורגניים.
ו. חומרים רעילים.
ז. חומרים רדיואקטיביים.
ח. חומרים מאכלים (קורוזיבים) - חומרים אשר בפעולה כימית, גורמים לנזק רב במגע עם רקמה חיה, או גורמים לנזק במקרה שפיכה לחומרי ציוד אחרים.
ט. חומרים מסוכנים שונים -  אשר לא נכללו באחת הקבוצות הנ"ל, אבל עלולים ליצור סכנה לבריאותם וביטחונם של בני אדם.

המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214      
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים


מי רשאי להוביל חומרים מסוכנים?
1. רק כלי רכב של משרד ההובלה אשר מורשה ע"י המפקח להובלת חומרים מסוכנים. חייבים גם בהיתר מפעלים שמובילים עם הרכבים שלהם. ההיתר יינתן לחומר אחד או לקבוצת חומרים, הכול בהתאם להתמחותו של המוביל.
2. חייב להיות  היתר לכלי הרכב שמוביל חומר מסוכן - ההיתר יהיה צמוד לרישיון הרכב.
3. כל נהג שנוהג בכלי רכב שמוביל חומרים מסוכנים חייב להיות בעל היתר מאת המפקח המסמיך אותו להוביל את החומר המסוכן שאותו הוא מוביל. (ההיתר יהיה צמוד לרישיון הנהיגה של הנהג.

כיצד מקבלים היתר למשרד להובלת חומרים מסוכנים?
היתר כזה יינתן למשרד להובלה מורשה או למפעל המוביל ברכב עצמי או באמצעות מובילים קבועים - לאחר שהוכיח כי:
1. עומד לרשותו מנהל מקצועי  שהוסמך ע"י המפקח, לאחר שעבר הדרכה מתאימה להובלת חומרים מסוכנים.
2. משרד ההובלה מחזיק ציוד בטיחותי וציוד חילוץ בהתאם להנחיות המפקח - בהתאם לסוג החומרים שאותם הוא מוביל.
3. על המשרד להוכיח , כי נקבעו הוראות נוהל ותקשורת המדריכות את הנהגים וצוות המשרד, בדבר אמצעי זהירות שיש לנקוט בזמן שינוע החומרים ובמקרה של תקלות.
4. נמצאים בבעלותו כלי רכב ונהגים שקיבלו היתר להובלת חומרים מסוכנים.
הערה:משרד התחבורה המפקח- אפשר להגיש בקשה לקבלת היתר להובלת החומר המסוכן.

היתר לרכב להובלת חומרים מסוכנים:
ההיתר לכלי הרכב להוביל חומרים מסוכנים ינתן ע"י המפקח על גבי טופס מיוחד שיצורף לרישיון הרכב לאחר:
1. שהוא רכב ייעודי שאושר ע"י רשות הרישוי והוא בעל תעודה מהמעבדה לצורך הובלת חמ"ס.
2. רכב לא יעודי , אשר מורכבים עליו מיכל או מיכלים - צריך להביא אישור על כשירות המיכלים ואמצעי ההצמדה, להובלת החומר המסוכן שאותו הוא רוצה להוביל.
3. רכב המיועד להובלת חומרים מסוכנים שלא באמצעות מיכלים - צריך להוכיח למפקח כי הרכב במצב מיכני תקין, ומתאים להובלת החומרים המסוכנים המיועדים ושנעשו בו כל הסידורים, המונעים מאנשים לא מוסמכים לגשת לחומר המסוכן.

בכל כלי רכב המוביל חומרים מסוכנים, יהיה ציוד בטיחות וביגוד מגן מתאים לטיפול בדליפות ועזרה ראשונה - מותאם לחומר המסוכן המובל , ובהתאם לדרישות המפקח.

היתר לנהג המוביל חומרים מסוכנים:
ההיתר יינתן לנהג שיצמידו לרישיון הנהיגה לאחר שיעמוד בדרישות האלה:
1.הוא בעל רישיון תקף לנהיגה ברכב שבו הוא נוהג ועבד בהובלת משאות בתקופה של לפחות 3 שנים לפני הגשת הבקשה.

המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214 
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

2. עבר בהצלחה קורס הדרכה, שכלל: הכרת הנוהלים להובלת חומרים מסוכנים, משמעות הסיכונים אמצעי בטיחות , סימונים, אריזות, הכרת הרכב אביזריו וידיעת השימוש בציוד הבטיחות ועזרה ראשונה.
3. יעמוד בדרישות המפקח לרענון והדרכה מזמן לזמן.
4. מצב בריאותי תקין ואינו בעל עבירות תנועה או עבירות פליליות,  שלדעת הרשות יכולים להפריע לו להוביל חומרים מסוכנים.כיצד יש להוביל חומר מסוכן?
צריך להבטיח כי:
א. מיכל הדלק מלא.
ב. לפני ביצוע ההובלה צריך לקבל שטר מטען מידי המשלח שאליו מצורף כרטיס בטיחות, המפרט את תכונות החומר, מהות הסיכונים, האמצעים שיש לנקוט במקרה של שריפה,או דליפה, עזרה ראשונה,ומספרי טלפון להתקשרות חירום. שטר המטען וכרטיס הבטיחות יהיו בידי הנהג במשך כל זמן ביצוע ההובלה.
על הנהג לעיין וללמוד את ההוראות לפני תחילת העבודה.
ג. הרכב צריך  להיות במצב תקין לביצוע ההובלה. מסומן בכל שלטי האזהרה המחייבים כאשר הם נקיים וברורים עם כל הפרטים.
ד. שברכב יהיו כל אמצעי הבטיחות ועזרה ראשונה בהישג יד שמתחייבים מהובלת החומר.
ה. כרטיס חירום שמפרש את הקודים המסומנים על הרכב, לנקיטת אמצעי חירום. כמו כן כל ההיתרים הנדרשים לרכב ולנהג.
ו. בזמן העמסת החומר ננקטו כל אמצעי הזהירות , והשוגר חתם על הצהרה בשטר המטען כי החומר נארז וסומן כדין.
ז.צריך לוודא אם יש איזו שהיא הוראה מיוחדת או הגבלה לגבי מסלול הנסיעה ולנהוג בהתאם.
ח. בזמן ההפסקה בדרך צריך לוודא שהרכב נמצא בהשגחה מתמדת ושאנשים לא יכולים להתקרב אל הרכב.
ט. צריך לוודא שעל הרכב  או על האריזות, אין סימנים שלא שייכים לסוג ההובלה העכשווית  ולהוריד סימנים מיותרים לאחר גמר ההובלה.
י. במקרה של תקלה על הנהג להודיע מיד לרשויות המוסמכות - כפי שצוין בכרטיס הבטיחות שבידו ולהרחיק כל גורם בלתי מוסמך מהמקום.
יא. עליו להעביר דו"ח על התקלה תוך 48 שעות , למח' מטענים במשרד התחבורה למפקח ולפרט את מהות התקלה ומה נעשה לסילוקה.

הכנת הרכב

1. אין להוביל מטענים מסוכנים ברכב פרטי או ברכב המונע בבנזין,
2. אולם ניתן להוביל כמויות קטנות ברכב מסחרי המונע בבנזין בתנאי שמורכבת בו מחיצה אטומה מחומר בלתי דליק בין מושב הנהג והמטען.
3. אסור להוביל חמ"ס במשאיות רכינה (הייבר).
4. אסור להוביל מטען מסוכן ברכב אלא אם הוא מדופן מכל הכיוונים כולל סולמות במידת הצורך.
5. אסור שלפליטת הגזים של המכונית תהייה איזו שהיא מגע עם החומר המסוכן  - כמו כן צריך קולט גיצים או מתקן טורבו צ'רג


המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214 
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

6. בנוסף למעבדה מוסמכת לבדיקת הרכב כתנאי לאישור הרכב להובלת חמ"ס, חייב הרכב לעבור בדיקה בטיחותית ע"י קצין הבטיחות (או יצרן המיכלית) לפחות פעם בשנה או מינימום אחת ל- 6 חודשים, או לאחר תאונה, בלמים יש לבדוק פעמיים בשנה.
7. צריך לתדלק לפני ההעמסה.
8. לבדוק תקינות הרכב לפני העמסה ( גלגלים, אורות, דלק, ציוד חירום וכו')


9. להבטיח כי הרכב עומד בדרישות  תקנות הרישוי וכשיר מבחינה בטיחותית לפי התקנות וההוראות והנוהלים להוביל את סוג המטען אותו רוצים להוביל.
10. יש להבטיח כי השטח המיועד להעמסת החומר, נקי  ממסמרים או מגופים בולטים.

משאיות מיכל - מיכליות.
1.  צריך במיכלית לבדוק תקינות הברזים, השסתומים, וכל מנגנוני ההפעלה.
2. לבדוק האם המיכלית מתאימה להובלת סוג המטען,
3. המיכל חייב להיות ריק ונקי לפני טעינה, וריק לחלוטין אחרי הפריקה, מיכל שלא הורק עד הסוף - סכנתו לעיתים גדולה ממיכל  מלא.
4. דרושה הארקה תקינה למשאיות מיכל המכילות חומר מתלקח ע"מ לפרוק חשמל סטטי.
5. כמובן לבדוק אם הרכב מסומן ומשולט עפ"י התקנות.

אריזה

חומרים מסוכנים יובלו רק באריזתם המקורית. לאחר שנבדקו ע"י מעבדה מוסמכת . על  כל אריזה שאושרה יוטבע סימון מיוחד התואם אמנה בינלאומית שמדינת ישראל חתומה עליה, והמחייבות בעת הובלת חמ"ס.

 
4G \ Y145 \ S \ 90 \ IL\ PR \ 1

דוגמא לסימון המיוחד.


אריזות על גבי משטח חייבות להיות קשורות בסרטי הידוק למשטח.

טעינה ופריקה

א. טעינת חומרים מסוכנים ופריקתם תיעשה רק בנוכחות האחראי לטעינה ופריקה במפעל והנהג המוביל.
ב. מנוע הרכב חייב להיות מכובה והמפתח הוצא ממתג ההפעלה.
ג. מותר להפעיל את מנוע הרכב רק אם הדבר דרוש כדי להפעיל מנגנונים מיוחדים או מתקנים של הרכב לצורך העמסתו. בתנאי ש:
  1. המתקן הוא חלק בלתי נפרד של הרכב.
 

המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214 
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

2. גזי  הפליטה יוצאים לפחות 2 מ' מנקודת ההעמסה/ פריקה, ושלא יכוונו לחומר מסוכן כלשהו.
3. חמרים שעשויים ליצור אדים דליקים , חייבים להיות סגורים במיכלים מתאימים המבטיחים שלא ידלפו מהם אדים.
4. הטעינה/פריקה תתבצע רק שבלמי הרכב מאובטחים . במדרון - יש להשתמש במשולשי בילום (חוץ מרכב שיש לו מקסי ברקס.)
5.  הטעינה והפריקה יבוצעו תוך זהירות מרבית וטלטול מועט ככל האפשר, בהתאם להוראות הבטיחות המפעליות לטעינה ופריקה או בהתאם להוראות נוהל אחרות. שמוציא  משרד התחבורה מדי פעם לגבי חומרים מסוימים.
6. יש להימנע  ככל האפשר מלהשתמש בכלים להעמסה/פריקה שעלולים ליצור ניצוצות.
7. לסדר חומרים קלים ורגישים מעל חומרים כבדים ופחות רגישים.
8. אין להוביל מטען מסוכן שמשקלו חורג מהמשקל המותר לפי רישיון הרכב.
9 המטען יחולק באופן שווה לאורך הארגז  הרכב  ויי קשר לרכב בחוזקה באמצעות כבלי פלדה עם התקן מיוחד,  כך שימנעו טלטולים ותזוזות במשך ההובלה. גם ההובלה במכולות תבוצע  באותו אופן.
  אם מובילים מכולה אחת ברכב שמיועד לקחת שתי מכולות - צריך להעמיס את המכולה הבודדת או במרכז הרכב או מאחור.
10. כאשר המטען רגיש לניצוצות , יש לבודד את חלקי הפח שבארגז הרכב כדי למנוע מכות בין האריזות לבין חלקי הרכב.
11.  המטען יכוסה בכיסוי בלתי מתלקח מחומר שאינו יוצר חשמל סטטי,  חוץ מ מכולות סגורות.

ההובלה:
א.  לפני היציאה יברר הנהג את הפרטים הבאים:
1. המטען מהותו והסיכונים האפשריים בהובלתו.
2. היעד, מסלול הנסיעה, ונקודות סיכון במסלול הנסיעה.
3. הוראות התנהגות בעת תקלה או אסון  ומספרי טלפון לדיווח, וקבלת עזרה במקרים כנ"ל.
ב.  ההובלה  תבוצע במסלולים שנקבעו מראש. אין לקצר את  מסלול הנסיעה  ע"י מעבר באזורי מגורים.
ג.  אין לבצע הובלה במזג אויר קשה שעלול לסכן את המטען. במקרה כזה יש להחנות את הרכב במקום החנייה המותר לרכב עמוס עד שתתאפשר ההובלה.

הובלת פסולת רעילה
כאשר מובילים לאתרי  פינוי  פסולת רעילה - ההובלה הינה הובלת חמ"ס לכל דבר, וחלות עליה כל התקנות  כולל הוצאת שטר מטען, כרטיס בטיחות ושילוט מתאים. למרות שמדובר בסילוק הפסולת עם האריזה יש להקפיד על אריזות תקינות ושלמות על מנת למנוע כל אפשרות של דליפה.

תקלות תאונות ושריפות.
א. כאשר מתגלית תקלה ברכב עמוס המוביל חומר מסוכן, יש לנקוט בפעולות הבאות:
1. לעצור ולהחנות את הרכב  בצורה כזאת:
  א. יש לשמור על מרחק של לפחות 500 מטרים מאיזור מגורים.
המרצה :עודד אשרי
  טל: 050-5279214 
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

ב. בעת סערת ברקים, אין לעצור את הרכב מתחת לעצים או מתחת לקו מתח גבוה.
ג. אין לעזוב את מושב הנהג לפני הפסקה מוחלטת של פעולת המנוע והבטחת הבלמים.
ד. אם הרכב חונה במדרון , יש להניח משולשי בילום לגלגלים , (פרט לרכב מצויד במקסי).
ה. אין להשאיר רכב עמוס ללא שמירה והשגחה צמודה.
ו. יש להציב משולש אזהרה ו/או פנס  במרחק מתאים מהרכב החונה.
ז. יש לבדוק את מצב המטען לפני הנסיעה.
2.  אין לבצע תיקונים ברכב עמוס, אלא אם הם הכרחיים להמשך הנסיעה, פרט להחלפת גלגל ותיקוני דרך כמו תיקון במערכת החשמל ו/או הדלק, כאשר הדבר אינו מסכן את המטען והסביבה.
3.  תיקון כזה יבוצע ע"י מספר מינימאלי הכרחי של אנשים, כאשר המטפה נמצא בהישג יד ומוכן להפעלה.
4. בשום מקרה אין לבצע תיקונים ברכב עמוס באמצעות מכשירי ריתוך או במכשירים ובכלים המסכנים את המטען.
5.  אין להכניס רכב עמוס לתיקון במוסך.
6.  אם אין אפשרות להתגבר על התקלה במקום, יש להודיע על כך למפעל השולח ולמשרד ההובלה.
7.  אם יש צורך לגרור רכב עמוס - יש לקבל אישור לכך מהמפעל וממשרד ההובלה, באישור יפורט איזה רכב יבצע את הגרירה ולאיזה מקום.
ב. במקרה של נפילת אריזה מרכב הובלה , יש להרחיק את הרכב מאה מטרים לפחות מנקודת הנפילה ולהודיע על כך מיד למפעל השולח.
ג.  אין לגעת או להזיז אריזה שנפלה ללא אישור נציג המפעל השולח. יש להרחיק סקרנים ועוברי אורך ממקום הנפילה ולכוון את התנועה בהתאם , עד לבואה של המשטרה.
ד. במקרה של דליפה , יש  לבצע את הפעולות הבאות:
1. ללבוש ציוד מגן מתאים.
2. להודיע למשטרה לפי הפרוט הבא:
תאונות חומרים מסוכנים:
א. שם החומר.
ב. מס' או"ם
ג. קוד פעולת חירום
ד. מיקום מדויק.
3. במידה והדבר אינו מהווה סיכון יש לנסות לעצור את הדליפה.
4. לעצור תנועה דו- כיוונית.
5. להודיע למפעל השולח ולמשרד ההובלה.
ה. המפעל השולח בסיוע משרד ההובלה,  יבצעו חיפוש במקום התקרית במטרה למצוא את כל הפריטים  החסרים.  יש לנקות את האזור מכל שיירים של חומר מסוכן ( כולל איסוף אדמה מזוהמת).
ו.  יש להרחיק רכב עמוס מכל מקור אש פתוח, למרחק של מאה מטר לפחות.
ז.  אם במהלך הנסיעה מגיע  הרכב  למקום שיש בו שריפה, יש לעצור את הרכב במרחק גדול ככל האפשר מהאש ולחכות עד לכיבוייה, או לשנות את מסלול הנסיעה ולעקוף את מקום השריפה.
ח. בכל מקרה שפורצת  שריפה ברכב המוביל חומרים מסוכנים, יש להרחיק את שאר כלי הרכב מהרכב הבוער, ולנסות להשתלט על השריפה באמצעים המתאימים (כאשר השריפה אינה במטען). אם אפשר להסיע את הרכב הפגוע, יש להרחיקו מהמקום לשטח פתוח.
ט.  בכל מקרה של סכנת התפוצצות, יש לפנות את השטח במרחק של  600 מטרים לפחות!המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214  
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

איסור כניסה לרכב המוביל ח"מס
באזורים שונים בארץ הוצב תמרור האוסר מעבר רכב המוביל חומרים מסוכנים (מדובר  גם על אפשרות שהרכב ריק מחומר אבל לא עבר טיהור ושטיפה). באזורים  מאוכלסים, למעט הספקה מקומית של דלק וגז בישול. במידה וקיים צורך בהספקה של חומרים מסוכנים אחרים בתוך האזור המוגבל, יש לפנות למשרד התחבורה בבקשה להוצאת אשורים מיוחדים  למעבר.

חניית רכב המוביל חמ"ס
א. לא  יחנה ולא ישאיר אדם רכב המשמש להובלת חומר מסוכן בדרך, במרחק פחות מ- 500 מטרים ממבנה לתקופה שלא תעלה על 30 דקות, אלא בעת הספקה לצרכן בלבד.
ב.  בכפוף לנ"ל , לא יחנה ולא ישאיר אדם רכב כאמור אלא במקום שיועד לחניית ו ואושר על ידי הרשות המקומית. ובמקום החנייה מצויים מכשירים וחומרים המתאימים לטיפול ולנטרול החומר המסוכן המצוי ברכב ושומר היודע להפעיל מכשירים וחומרים אלה בעת חירום.
ג.  "מבנה" -  בניין מגורים ובניין ציבורי כגון:  בית ספר, בית חולים, קולנוע אולם כינוסים  וכדומה .
ד.  "רכב:" - רכב מסחרי המיועד עפ"י רישיונו להוביל חומר מסוכן  כשהוא נושא: אריזות,גלילים, מיכלים או מתקנים אחרים המונחים או מותקנים על גבי הרכב והמשמשים לאחסון חומרים מסוכנים בכמות העולה על המוגדר בצו בין אם הם ריקים או מלאים, או  , רכב מסחרי העמוס בחומר מסוכן בכמות העולה על המוגדר בצו.

ביגוד מגן וציוד בטיחות

מטרת אספקת ביגוד המגן וציוד הבטיחות היא:
א. לאפשר לנהג לחלץ את עצמו בשלום במקרה חרום.
ב. לאפשר לנהג לטפל בתקריות קטנות בכדי למנוע אסונות כבדים. טיפול כזה (סגירת שסתום, סתימת צינור דולף וכו') צריך להיעשות כך שהנהג המטפל בתקלה לא יסכן את חייו.
הבעלים של הרכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים והנוהג ברכב, יוודאו שבתא הנהג מצוי ציוד המגן כנדרש בהתאם לקבוצות הסיכון ולסוג החומר המובל .
הציוד יהיה תקין ומוכן לשימוש מיידי.
הציוד ייבדק תקופתית בהתאם להוראות יצרן הציוד.

רשימת ציוד הבטיחות וביגוד המגן:
כל רכב המוביל חומרים מסוכנים, יצויד בציוד מגן לפי הפירוט הבא:
א. 2 מטפי אבקה יבשה , של 6 ק"ג כל אחד, למעט מכליות גפ"מ ודלק המחויבות ב- 3 מטפים.
על בעל הרכב ו/או מפעילו לוודא שכל מטף :
1. נמצא במקום בעל גישה מידיית ונוחה.
2. מאובטח מפני נפילה, ובו בעת ניתן לשליפה ולהפעלה מיידית.
3. נבדק ונבחן תקופתית בהתאם לנדרש בתקן.
ב. ערכת עזרה ראשונה מאושרת על ידי מגן דוד אדום.
ג. מיכל מים 20 ליטר.
ד. פנס מוגן התפוצצות  (מוגן בפני גזים דליקים).
המרצה :עודד אשרי
  טל:  050-5279214 
 
תקציר ההרצאה בנושא הובלת חומרים מסוכנים

ה. ציוד מגן אישי כמפורט בטבלה בהתאם לקבוצת הסיכון ולסוג החומר המובל.

בטיחות בכיבוי אש
מהות האש
ידיעת התהליכים הפיזיולוגיים- כימיים היסודיים, אשר קובעים את ההתהוות וההתפתחות של שריפות והתפוצצויות, היא הבסיס למניעת שריפות ולחימה בהן.

א. חמצון ובעירה
  לתהליך  הכימי  של התרכבות החמצן בחומרים קוראים : "חמצון" . בכל תהליך של חמצון נפלט חום. יתכן תהליך איטי של חמצון, אשר החום הנפלט ממנו מתפזר מסיבות שונות, והטמפרטורה אינה מגיעה לנקודה גבוהה - מחד: ומאידך ויתכן תהליך של חמצון, אשר עקב החום הנפלט ממנו, הטמפרטורה עולה ומגיעה לנקודה גבוהה יחסית.
  לתהליך הכימי הנעשה תוך כדי פליטת חום ואור מכנים "בעירה"  או  "שריפה".
ב. גורמי האש
שריפה  או בעירה לא תתכנה ללא נוכחותם של כל שלושת  "גורמי האש"  או הימצאותם בעת ובעונה אחת ובמקום אחד.שלשת גורמי האש  הם:
1. חומר -  חומר דליק.
2. חמצן.
3. חום - נקודת התלקחות.
 
רק במידה וכל שלושת הגורמים הנ"ל מתחברים יחדיו , תתכן שריפה. בלשון מקצועית אנו קוראים לזה - "משולש האש"
להלן הסבר על כל אחד מגורמי האש

 
כי אם באמת רוצים – אין זו אגדה!
 
עודד מציע עזרה הן בחומר העיוני והתיאורטי והן בנהיגה הפרקטית. הודות לשנים רבות של ניסיון בהוראת מקצועות הנהיגה, הצליח לפתח שיטות המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ותלמידה, בכל גיל שהוא. אשרי מבין את ההתרגשות והלחץ, ואל דאגה – אצל כולם לפעמים האוטו נכבה, לא מיד מסתדרים עם תיבת ההילוכים ואת המדרכה משפשפים. כולם בהתחלה שוכחים להביט במראה, אוחזים את ההגה כך שהדם מפסיק לזרום לכפות הידיים, לא מבחינים בכל תמרור ותמרור, כמעט בכל שיעור. אבל בסופו של דבר, עם קצת תרגול ותמיכה – כולם עוברים את הטסט בהצלחה!
 
עודד אשרי ישמח לעמוד לשירותכם. פנו עוד היום.
 
 
 
לימוד נהיגה על משאית ואוטובוסים
 
לימוד נהיגה על רכב פרטי
 
 
 
 
 
 
 
לימוד נהיגה ביס לנהיגה גור אריה מרום נווה רמת גן טל: 0505279214