אשרי עודד
 
 
 
 
 
 
 
 

משאית C1   C  עזרה בתיאוריה - מושגים והגדרות חוק:

רכב כבד ומשאית עד 12 טון

דף מידע ללומדי נהיגה על משאית קלה וללומדים בקורסים לרכב כבד במכללות תוספת ללומדי נהיגה למשאית קלה C1    נושאים הקשורים בכללי נהיגת  משאית.

עד איזה גובה מותר להעמיס בתפזורת (כגון: גרגירים, חול , וכו' ברכב ?
ת. גובה המטען בתפזורת לא יעלה על גובה דפנות הארגז לרבות הסולמות שם.
2. האם רכב המוביל מטען בתפזורת חייב בכיסוי המטען ?
ת רכב המוביל מטען בתפזורת חייב בכיסוי מטענו על ידי כיסוי מתאים.
3. מה משקלו המינימלי של רכב שמותר לו לגרור גרור שמשקלו עולה
ת.. משקלו לא יהיה קטן מ 2200 ק"ג
4. מה צבע הפנס של רכב שרוחבו 3 מטר?
ת  .צבעו יהיה צהוב
5. כמה נוסעים מותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכללי עולה על 4000 ק"ג?
ת. 6 נוסעים מלבד היושבים לצידו
6. מה רוחבו המכסימלי המותר של רכב שאין כלל הגבלה עליו?
ת. הרוחב הוא 2.5 מטר.
7. איזה שלטים חייבים להציב לפני רכב ומאחוריו שרוחבו גדול מ -2.5 מטר (ועד 3.4 מטר)?
ת. על השלטים יהיה רשום "זהירות מטען רחב"
8. איזה שלטים חייבים להציב לפני הרכב ומאחוריו כשאורכו עד 20 מטר?
ת. על השלטים יהיה רשום "זהירות מטען ארוך"
9. מה אורכו הכללי של רכב משא?
ת. 12 מטר.
10במה חייב להצטייד נהג רכב שאורכו עולה על 20  מטר?
ת. הנהג חייב להצטייד בהיתר מקצין משטרה ולפעול רק בהתאם לתנאי ההיתר.
11.במה חייב להיות מצויד רכב שאורכו 15 מ' שרוחבו כולל מטען 3 מטר ויותר?
ת .פנס על תא הנהג שצבעו צהוב מהבהב (צ'קלקה).
12. איזה תנאים חייבים בנסיעה של רכב שרוחבו עולה על 3.40 מטר?
ת. הרכב חייב בשלטים "זהירות מטען חורג". בתאורה היקפית . ליווי של רכב אחד מאחור.
13. מהי סמכותו של שוטר שתפס נהג שמוביל מטען במשקל חורג?
ת סמכותו הוצאת הודעת " איסור שימוש ברכב " למשך 30 יום.
14. מה אורכו המכסימלי של רכב מסוג (פול טריילר) גורר גרור – רכב מחובר
ת. אורכו יהיה 18.75 מטר.
15. רכב שמשקלו הכולל המותר גדול מ 8000 ק"ג ושנת ייצורו החל משנת 1990 חייב :
ת. רכב כנ"ל חייב במכשיר טכוגרף הפועל כהלכה.
16. על מה צריך להקפיד נהג רכב מסחרי בזמן הטענת מטען ברכב?
ת. הנהג צריך להקפיד שהמטען לא גורם להרחבת הדפנות ולא בולט מחוץ לדפנות בצדדים.
17. איזה רכב חייב במתקן המשמיע קול (זמזם) בנסיעה לאחור?
ת . רכב שמשקלו מעל 15 טון.
18. גובהו המכסימלי של רכב שמשקלו הכולל מ 3501 ק"ג עד 8000 ק"ג יהיה?
ת. 3.5 מ' בלבד.
19. גובהו המכסימלי של רכב שמשקלו הכולל מ- 8000 ק"ג יהיה ?
ת 4 מטר בלבד.
20. במה צריך להצטייד נהג שגובה כלי רכבו מעל 4.8 מ?
ת. הנהג חייב להצטייד בהיתר מאת קצין משטרה ולפעול רק לפי תנאיו.
21. רכב שחייב במטפה כיבוי הוא :
ת. רכב ציבורי ורכב מסחרי.
22. נהג של רכב מעל 6 טון חייב בהפסקה של חצי שעה בכל?
ת. 4 שעות
23.נהג שברכבו יותר מ- 8 נוסעים ונהג 12 שעות (כולל הפסקות עפ"י חוק מוגבל לנהיגה של ?
ת. 24 שעות
24. נהג החייב להרכיב משקפיים ונוהג באוטובוס, מונית ורכב המוביל יותר מ-8 נוסעים חייב ב?
ת. חייב להחזיק ברכבו זוג משקפיים נוסף
25.. נהג רכב מסחרי המוביל ילדים חייב לתלות שלט בחזית רכבו ומאחור ועליו יהיה רשום ?
ת. "ילדים".
 "יצול החיבור" - מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;
"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;
"משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד;
"סרן" - ציר מערכת צירים המורכבים לרחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב
 על פני הדרך.
"ציר מרכזי" - משטח מאונך העובר דרך מרכב הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי;
"צמד סרנים" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;
רוחק הסרנים" - המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד -
"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין;
"רכב באבדן גמור" (TotalLoss) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי
בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;
"פנקס הרכב" - פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומיפרטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;
"רשיון רכב" - פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפסים שקבעה רשות הרישוי.
המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי או עד למרכז מתקן החיבור, הכל לפי הענין;
מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו:
(1) רחבו הכולל - 2.55 מטר, ובלבד שברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג ובאוטובוס לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, יותר מ-5 אחוזים מכל צד, על המרחק הנמדד בין שתי נקודות קיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי;
(2) גובהו הכולל -
2.50 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;
3.00 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר מ1501- ק"ג עד 3500 ק"ג;
3.50 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר מ3501- ק"ג עד 8000 ק"ג;
4.00 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג ובאוטובוס;
4.00 מטר ברכב שיועד להובלת מכולות ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 1.56 מטר.
(3) אורכו הכולל של –
ג) אורך שלוחה אחורית (RearOverhang) לא יעלה -
(1) ברכב - למעט אוטובוס, מונית ורכב פרטי – על 60% עמ' 2086 מרוחק הסרנים של הרכב;
(2) באוטובוס, מונית ורכב פרטי - על 60% מרוחק הסרנים של הרכב אך לא יותר מ-3.50 מטר. לצורך תקנת משנה זו, "אורך שלוחה אחורית" - המרחק בין הסרן האחורי לבין משטח מקביל לו העובר דרך הנקודה הקיצונית בחלקו האחורי של הרכב, למעט פנסי הרכב.
. צמיגים
(א) בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ובהם לחץ אויר במידה שקבע הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים.
(ב) הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנרשמו ברשיון הרכב.
(ג) בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוף, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ-4 ס"מ.
(ד)
(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.
(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמותקן בהם מנוע דיזל, ושמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר - יותקן בלמנוע.
(ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.
. מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת
ברכב שמותקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.
. פנס רוחב
(א) ברכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר יותקנו ארבעה פנסי רוחב לסימון רוחב הרכב שאורם ייראה במזג אוויר נאה במרחק 150 מטר לפחות.
(ב) שני פנסי רוחב שאורם צהוב יותקנו בחזית הרכב, פנס רוחב בכל צד בגובה שווה מפני הקרקע בנקודה הצדדית הקיצונית הגבוהה ביותר של הרכב מלפנים או קרוב אליה ככל האפשר, ובלבד שאם לרכב ארגז הבולט משני צדי תא הנהג יותקנו הפנסים על הארגז.
(ג) שני פנסי רוחב שאורם אדום יותקנו מאחורי הרכב בהתאם להוראות תקנת משנה (ב).
(ד) רכב שמותקנים בו פנסי רוחב, אין חובה להתקין בו פנסי חניה.
א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:
(1) אוטובוס -
(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
(ב) אחר - שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה.
364ה. מתקן מגביל מהירות
(א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן ששנת ייצורו 1996 או לאחריה, אלא אם כן הותקן בו מיתקן המגביל מהירות הרכב (להלן - המיתקן) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה -
(1) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג;
(2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;
(3) תומך ברכב מורכב.
(ב) המיתקן יגביל את האוטובוס והטיולית למהירות מרבית של 100 קמ"ש ואת הרכב המסחרי והרכב המורכב למהירות מרבית של 85 קמ"ש.
. נעלי בטחון
ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג, למעט אוטובוס, יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתו של הרכב, כשהוא עומד, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים ותיבת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.
. הובלת מטען
(תיקון: ק"ת 6041 התש"ס)
(א) לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ולא יניח לאחר להובילו כאמור, אלא אם מבנה הרכב על כל חלקיו ואבזריו מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר -
(1) המטען אינו חורג -
(א) מחוץ לדפנות הצדדיים ואינו גורם להרחבתם ובאין דפנות לרכב - מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית - מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;
(ב) יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב - יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.
(2) המטען מסודר באופן -
(א) שגובהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על -
1. 2.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;
2. 3.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ1501- ק"ג עד 3500 ק"ג;
3. 3.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ3501- ק"ג עד 8000 ק"ג.
4. 4.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;
(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;
(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;
(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;
(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח;
(5) משקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלה על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המירבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר;
(6) גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה.
(ב) כלי רכב המחוברים זה לזה והמובילים מטעם שמחמת ארכו אין אפשרות להובילו בכלי רכב אחד ומפאת צורתו אינו ניתן לחלוקה, רואים אותם לענין תקנה זו כרכב אחד.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15000 ק"ג ויותר מטען רחב חורג כמפורט להלן;
(1) היה רוחב המטען מעל 2.50 מטר ועד 3.40 מטר, יוצב שלט לפני הרכב ומאחוריו ובו המילים "זהירות - מטען רחב", ובלבד שהמטען מהווה יחידה אחת ואינו חורג יותר מ-45 ס"מ מעבר לדפנות הרכב מכל צד ובזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען מלפנים ומאחור פנסי רוחב כאמור בתקנה 340 ובצדי המטען תאורה היקפית כמשמעותה בתקנת משנה (ז);
(2) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר יותקנו שלטים ותאורה כאמור בפסקה (1) ובלבד שהרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שיסע מאחוריו בכביש חד-סיטרי ומלפניו בכביש דו-סיטרי;
(3) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15000 ק"ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה או שהוא מכולה המשמשת להובלה ימית והוא חורג בגובה כמפורט להלן:
(1) עד 4.80 מטר - בכפוף להוראות התמרורים ולמעט בדרכים ובקטעי דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות;
(2) עלה גובה המטען על 4.80 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר; בתקנת משנה זו, "גובה מטען" - גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען או של הרכב".
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי מטען שאורכו עולה על אורך הרכב כמפורט להלן:
(1) המטען אינו חורג יותר משליש אורכו של משטח ההטענה ובלבד שהמטען מהווה יחידת אורך אחת וחלוקת העומס על הסרנים תהיה לפי תקנות אלה (בכפוף לאמור בתקנת משנה (א)(1)(ב);
(2) ברכב שאורכו יחד עם המטען החורג עד 20 מטרים - כאמור בפסקה (1) ובתנאי שהרכב יסומן בשלטים לפני הרכב ומאחוריו ובהם המלים "זהירות מטען ארוך" והותקנו ברכב מחזירורים כאמור בתקנה 345(ג) שיותקנו בקצוות המטען מאחור, אם המטען חורג מאחורי הרכב ומלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב; עלה אורך המטען החורג על מטר אחד יותקנו שני מחזירורים כאמור;
(3) עלה אורכו של הרכב יחד עם המטען החורג על 20 מטרים לא יוביל בו אדם את המטען החורג אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ו) נדרש רכב ליווי לפי הוראות תקנה זו, יותקן בו שלט מלפניו ומאחוריו ובו המלים "זהירות - מטען חורג" והנוהג ברכב הליווי יסע במרחק המאפשר לו קשר עין עם הרכב המוביל את המטען החורג.
(ז) בתקנה זו -
"תאורה היקפית" - מערכת תאורה על ידי פנסים מסביב למטען החורג שיהיו מחוברים זה לזה במרחק שלא יעלה על 100 ס"מ ואורם צהוב ושייראו במזג אויר נאה למרחק של 150 מטרים לפחות;
"קצין משטרה" - ראש לשכת התנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית ראשי או מי שהוא הסמיכו לגבי רכב של צבא הגנה לישראל.
"שלט" - שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
שאלות ייחודיות בדיני תעבורה לרכב כבד "יצול החיבור" - מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן
החיבור של הגורר;
"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;
"משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד;
"יצול החיבור" - מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;
"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;
"משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד;
"נזק גלמי" - נזק ישיר שנגרם לרכב ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב למעט ירידת ערך הרכב;
"סרן" - ציר מערכת צירים המורכבים לרוחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך.
"ציר מרכזי" - משטח מאונך העובר דרך מרכב הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי;
"צמד סרנים" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ130- ס"מ;
 "שלישיית סרנים בנתמך" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ130- ס"מ;
"שלישיית סרנים ברכב מנועי" - שלישייה המורכבת מצמד סרנים מונע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת היגוי שהמרחק בין מרכז
הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו פחות מ130- ס"מ;
"רוחק הסרנים" - המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד - המרחק ממרכז הסרן
ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי או עד למרכז מתקן החיבור, הכל לפי העניין;
"רכב" - רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת.
"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש
להובלת טובין;
"רכב" - רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת.
"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין;
TotalLoss "רכב באבדן גמור" ( ) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60
אחוזים ומעלה משווי הרכב; "פנקס הרכב" - פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומפרטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;
"רשיון רכב" - פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפסים שקבעה רשות הרישוי. "שווי הרכב" - שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח; "שמאי רכב" - מי שבידו תעודה בת-תוקף כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"מ1980-;
"שנת ייצור" - השנה שנרשמה ברשיון הרכב כשנת ייצורו.
סימן ב': כללי.267 (בטלה).
שמירת הוראות
.268 הוראות חלק זה אינן באות לגרוע אלא להוסיף לכל תקנה אחרת מתקנות אלה.
פטור כללי 269
(א) רשות הרישוי רשאית לפטור כל רכב מהוראות תקנה מתקנות חלק זה, והיא רשאית לגבי רכב מסוים להוסיף על
הוראות חלק זה, אם לפי שיקול דעתה, נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש ברכב לייעודו לפי רשיון הרכב.
(ב) רכב שאינו נע על גלגלים בעלי צמיגי גומי או גלגלים המצופים גומי וכסא גלגלים לנכה פטורים מהוראות סעיפים 5-2 לפקודה.
(ג) עגלה הרתומה לבהמה פטורה מחובת רישום ומחובת רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ויחולו עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת עייריה או מועצה מקומית על פי סעיף 77(א)(6) לפקודה.
270 בטלה (ראה תקנה 14).
פרק שני - רישום רכב מנועי
סימן א': רשיון רכב
בקשה לרישום ולרישיון
271
(א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטופס שנקבע.
(ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי
כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו. וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.
(ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רשיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידוש רשיון.
(ד) בטלה.
(ה) בתקנה זו, "הבעל" - לרבות אחד מאלה;
(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;
(2) אחד ממנהליו או מעובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על-ידי התאגיד - אם הרכב רשום על שם תאגיד;
(3) מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו ייפוי כוח בכתב;
(4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה.
תשלום אגרות תיקון: ק"ת 6041 התש"ס
272
(א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברשיון הרכב.
(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום.
(ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.


 
כי אם באמת רוצים – אין זו אגדה!
 
עודד מציע עזרה הן בחומר העיוני והתיאורטי והן בנהיגה הפרקטית. הודות לשנים רבות של ניסיון בהוראת מקצועות הנהיגה, הצליח לפתח שיטות המותאמות באופן אישי לכל תלמיד ותלמידה, בכל גיל שהוא. אשרי מבין את ההתרגשות והלחץ, ואל דאגה – אצל כולם לפעמים האוטו נכבה, לא מיד מסתדרים עם תיבת ההילוכים ואת המדרכה משפשפים. כולם בהתחלה שוכחים להביט במראה, אוחזים את ההגה כך שהדם מפסיק לזרום לכפות הידיים, לא מבחינים בכל תמרור ותמרור, כמעט בכל שיעור. אבל בסופו של דבר, עם קצת תרגול ותמיכה – כולם עוברים את הטסט בהצלחה!
 
עודד אשרי ישמח לעמוד לשירותכם. פנו עוד היום.
 
 
 
לימוד נהיגה על משאית ואוטובוסים
 
 
 
 
 
 
 
לימוד נהיגה ביס לנהיגה גור אריה מרום נווה רמת גן טל: 0505279214